ពុទ្ធភាសិត

Posted on


អប្បមត្ដោ អយំ គន្ធោ យ្វាយំ តគរចន្ទនំ យោ ច សីលវតំ គន្ធោ វាតិ ទេវេសុ ឧត្ដមោ

ក្លិននៃខ្លឹមចន្ទន៍និងក្រិស្នា ក្លិននេះធម្មតាមិនប្រមាណ ចំណែកប៉ែកក្លិននៃអ្នកមាន សីលកល្យាណផងទាំងឡាយ នោះទើបក្រអូបក្រអែបឈ្ងប់ ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ខ្ពស់លុបឮខ្ចរខ្ចាយ ទៅក្នុងទេពតាមនុស្សទាំងឡាយ សុះសាយភាយសព្វគ្រប់ទិសទី;

យោ ច វស្សសតំ ជីវេ ទុស្សីលោ អសមាហិតោ ឯកាហំ ជីវិតំ សេយ្យោ សីលវន្ដស្ស ឈាយិនោ

សេចក្ដីរស់នៅត្រឹមតែមួយថ្ងៃ នៃអ្នកមានសីលនិងឈានឧត្ដម ក៏ប្រសើរជាងរស់នៅរយឆ្នាំ នៃអ្នកសាំញ៉ាំគ្មានសីលចរិយា។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s